หมวดหมู่ความรู้ด้านการคมนาคม

 1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากรมทางหลวงชนบท พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙

 2. แผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 3. แผ่นพับเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 4. เอกสารเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 5. แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 6. แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓

 7. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (สนข.)

 

ความรู้ด้านการคมนาคม การขนส่ง โลจิสติกส์

 1. แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทย ฉบับที่ ๒ (๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

 2. การบริหารระบบโลจิสติกส์ “คุณลักษณะของรูปแบบการขนส่ง”

 3. การคมนาคม การสาธารณูปโภค และการสื่อสาร รากฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 4. ทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ของประเทศ และบทบาทของสมาคมวิชาชีพ (งานบรรยาย)

เมนู