หมวดหมู่ความรู้ด้านการคมนาคม

 1. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมมนาคม พ.ศ. 2560 – 2564

ยุทธศาสตร์กรม/สำนัก

 1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากรมทางหลวงชนบท พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙

 2. แผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 3. แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 4. แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓

 5. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (สนข.)

 6. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย

ความรู้ด้านการคมนาคม การขนส่ง โลจิสติกส์

 1. แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทย ฉบับที่ ๒ (๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

 2. การบริหารระบบโลจิสติกส์ “คุณลักษณะของรูปแบบการขนส่ง”

 3. การคมนาคม การสาธารณูปโภค และการสื่อสาร รากฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 4. ทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ของประเทศ และบทบาทของสมาคมวิชาชีพ (งานบรรยาย)