หมวดหมู่ความรู้ด้านมหาดไทย

ความรู้ด้านมหาดไทย

 1. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

 2. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑)

 3. แผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉาะด้านของกระทรวง มหาดไทย ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๖

 4. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

 5. แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของ ปภ. ๒๕๖๑ ฉบับสมบูรณ์ (ZIP)

 6. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

 7. แผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียน (DOPA’s Master Plan on ASEAN Community)

 8. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ของการประปาส่วนภูมิภาค

ยุทธศาสตร์กรม/สำนัก

 1. แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒๕๖๐-๒๕๖๔

 2. แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙

 3. แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

 4. แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 5. แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๖)

 6. แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน สถาบันพัฒนาวิชาการประปา (การประปานครหลวง)

  7. แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) (พร้อมคำอธิบาย)