หมวดหมู่ ความรู้ด้านอุตสาหกรรม

 1. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน)

 2. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน)

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ๔.๐ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

 4. การจัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ภาคอุตสาหกรรมไทยสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโลก

 5. การพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 6. อุตสาหกรรม ๔.๐…การปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต THE NEXT INDUSTRIAL REVOLUTION

 7. (ร่าง) ยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก

 8. ยุทธศาสตร์ภาวะผู้นำภาคเกษตร-อุตสาหกรรมอาหารแห่งยุค “ครัวไทยสู่เวที ระดับโลก” ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ประกอบการ ด้านการส่งออกสับปะรดแปรรูปในจังหวัดทางภาคตะวันตกของประเทศไทย

 9. แผนแม่บท ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กนอ. ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 10. นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 11. แผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)

 12. แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙

 13. แผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน SMEs ไทย ๒๕๕๕-๒๕๕๙

 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

 1. ศรษฐกิจกลุ่มประเทศ CLMV ๒๐๑๘

 2. ความท้าทายและโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจภาคสู่ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจในอนุภมิภาค

 3. ความท้าทายและโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจภาคกลางและสู่ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค

 4. ความท้าทายและโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจภาคกลางและภาคตะวันออกสู่ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค

 5. การพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก

 6. วารสารเศรษฐกิจและสังคม : การพัฒนารายสาขา… รากฐานแห่งอนาคต

 7. 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (NEW ENGINE OF GROWTH)

 8. เจาะลึกแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก..อนาคตที่ยังสดใส

 9. ก้าวปัจจุบัน e-commerce ในประเทศไทย ประเด็นไฮไลท์เพื่อ SMEs ไทย  ก้าวต่อไปอย่างแข็งแรง