หมวดหมู่ความรู้ด้านการพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่น

 1. แบบฟอร์มบัญชีงบหน้า จ.อำนาจเจริญ  (Excel)
 2. แบบฟอร์ม Project brief จ.อำนาจเจริญ
 3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ (พ.ศ 2561-2564) (ฉบับทบทวน)
 4. บทสรุปผู้บริหารแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดภูเก็ต

 

ภาคเหนือ
 1. แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
 2. คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) สำนักงานจังหวัดลำพูน
 3. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) (ฉบับทบทวน)
 4. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มล้านนาและจังหวัดเชียงใหม่ (.doc)
 5. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
 6. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลำปาง 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ (พ.ศ 2561-2564) ฉบับทบทวน
 2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
 3. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุรินทร ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ฉบับทบทวน
 4. แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

 

ภาคตะวันตก
 1. แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ฉบับทบทวน
 2. แผนพัฒนาจังหวัดตาก (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
 3. แผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
 4. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)

 

ภาคกลาง
 1. แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)
 2. แผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
 3. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
 4. ข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ/เป้าประสงค์รวม และการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ ของจังหวัดนนทบุรี
 5. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี 4 ปี พ.ศ. 2561-2564

 

ภาคตะวันออก
 1. แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
 2. แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
 3. แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) (.zip)
 4. แผนพัฒนาจังหวัดระยอง 4 ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) (.zip)
 5. แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 4 ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) (.zip)
 6. แผนพัฒนาจังหวัดตราด 4 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ฉบับทบทวน

 

ภาคใต้
 1. (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2561-2564 (.doc)
 2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับทบทวน)
 3. แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) (ฉบับทบทวน)
 4. โครงร่างแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี (.doc)
 5. โครงร่างแผนยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) (.doc)
 6. กรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี พ.ศ.2561-2564 (.doc)
 7. แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสหกรณ์โคนมพัทลุง ปรับ ๑๐ ต.ค. ๕๙ (.doc)
 8. เอกสารประกอบการนําเสนอโครงการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ข้อมูลประกอบการประชุมนายกรัฐมนตรี)
 9. กรอบความเชื่อมโยงสามเมืองต้นแบบ (ภาคใต้)
 10. ร่างที่ 1 Action Plan จ.นราธิวาส (.doc)

 

ความรู้อื่น ๆ
 1. แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานของโครงการ
 2. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea)
 3. เค้าโครงแผนพัฒนาอำเภอ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
 4. projec brief (.doc)
 5. ตัวอย่าง 2 Project Brief
 6. ตัวอย่างโครงการฉบับย่อ (.doc)
 7. แบบฟอร์ม 22 ขั้นตอน (.doc)
 8. แบบวิเคราะห์กลยุทธ์เพื่อสร้างมาตรการการพัฒนา (.doc)
 9. ปัญหาการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น (.doc)
 10. การพัมนาชุมชนแห่งการเรียนรุ้
 11. การจัดทำแผนอาเซียน กรมการปกครอง