หมวดหมู่ ความรู้ด้านการศึกษา

 1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 2. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 3. แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ

 4. กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

 5. บทวิเคราะห์การศึกษาไทยในโลกศตวรรษที่ ๒๑

 6. แผนที่การพัฒนาจังหวัดของประเทศไทยด้านการศึกษา

 7. แผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)

 8. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙

 9. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ (ฉบับเข้าใจง่าย)

 10. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ (ฉบับเต็ม)

 11. แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

 12. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา

 13. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

 14. ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ ในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑

 15. โรงเรียนมาตรฐานสากล : คู่มือการขับเคลื่อนกลยุทธ์

 16. รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ บทความโดย ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง

 17. วิทยานิพนธ์ รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในประเทศ

 1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖

 2. แผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓

 3. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๕

 4. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

 5. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

 6. แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖

 7. ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕)

 8. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐

 9. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ระยะ ๑๕ ปี

 10. แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ ๑๒

 11. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 12. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓

 13. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕

 14. แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ ๑๕ ปี

 15. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐

 16. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระยะ ๑๕ ปี 

 17. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 18. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

 19. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

 20. แผนยุทธศาสตร์สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะ ๑๐ ปี

 21. แผนยุทธศาสตร์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 22. แผนกลยุทธ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๐

 23. ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 24. แผนกลยุทธ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 25. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙)

 26. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙)

 27. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

 28. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 29. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕

 30. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

 31. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ ๒๐ ปี

 32. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

 33. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 34. แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕

 35. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕

 36. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ ๑๕ ปี

 37. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

 38. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะ ๒๐ ปี (ฉบับย่อ)

 39. แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓