หมวดหมู่ ความรู้ด้านพลังงาน

  1. ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓
  2. ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑
  3. ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐
  4. ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙
  5. แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
  6. แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ (PDP 2015)
  7. แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ (PDP 2015) (งานบรรยาย)
  8. แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๖
  9. แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558 – 2579 (Energy Efficiency Plan; EEP 2015)
  10. แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 (Alternative Energy Development Plan: AEDP2015)