หมวดหมู่ ความรู้ด้านพลังงาน

 1. แผนแม่บทพลังงานไทย

 2. ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓

 3. แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

 4. แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ (PDP 2015)

 5. แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ (PDP 2015) (งานบรรยาย)

 6. แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๖

 7. แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ (Energy Efficiency Plan; EEP 2015)

 8. แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ (Alternative Energy Development Plan: AEDP2015)

 9. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 10. ยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)

 11. แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจกำรพลังงาน ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔

 12. แผนการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๙

 13. พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๑

 14. พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

 15. แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙

 16. คู่มือผู้รับบริการขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

 17. คู่มือพัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล ISO 50001

 18. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2560

 

ความรู้ด้านพลังงาน

 1. ระบบไฟฟ้าสมาร์ทกริดคืออะไร

 2. ระบบไมโครกริด

 3. พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

 4. ระบบกักเก็บพลังงาน

 5. ระบบการบริหารจัดการพลังงาน

 6. แนวทางการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและวิธีกำจัดกากขยะที่เกิดจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประเทศไทย

 7. แนวทางเบื้องต้นในการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพสูงเชิงสถาปัตยกรรม

 8. CLEAN DISRUPTION Why current energy and transportation will be obsolete by 2030

 9. พลังงานภาคกลางและภาคตะวันออก

 10. พลังงานภาคเหนือ

 11. พลังงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 12. พลังงานภาคใต้

 13. สารานุกรมพลังงานทดแทน

 14. ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน

 15. พลังงานทดแทน

 16. เทคโนโลยีการให้ความร้อนโดยใช้รังสีอินฟราเรด