หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ ๑๐…

หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หัวข้อ “แผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๗ กับการพัฒนาสู่ Thailand ๔.๐”

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.