หลักสูตรพัฒนานักบริหาร ๔.๐ เพื่อขับเคลื่อนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสู่การใช้ประโยชน์ “Smart Young Talent officer : SYTO…

หลักสูตรพัฒนานักบริหาร ๔.๐ เพื่อขับเคลื่อนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสู่การใช้ประโยชน์ “Smart Young Talent officer : SYTO เพื่อสรุปบทเรียนการเรียนรู้และการนำเสนอเพือ่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2563 ที่โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี