การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ รุ่นที่ ๔….

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ รุ่นที่ ๔

ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓

ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์