โครงการการพัฒนานักบริหาร 4.0 หลักสูตร Smart Young Talent Officer : SYTO

โครงการพัฒนานักบริหาร 4.0 เพื่อขับเคลื่อนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสู่การใช้ประโยชน์

หลักสูตร Smart Young Talent Officer : SYTO

ระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2562

ที่ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

หัวข้อ 1. การเรียนรู้การปรับเปลี่ยนความคิด และการเป็นผู้นำจากความสำเร็จระดับประเทศ และระดับโลก

          2. การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเสริมสร้างภาวะผู้นำเพื่อความเป็นเลิศ และการเปลี่ยนแปลง

วิทยากร 1. ดร. พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง

              2. ว่าที่ ร.อ. จิตร์ ศิรธรานนท์

              3. ดร.มะลิวัลย์ บุษบง