การพัฒนานักบริหาร 4.0 เพื่อขับเคลื่อนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสู่การใช้ประโยชน์ การพัฒนานักบริหาร 4.0 เพื่อขับเคลื่อนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสู่การใช้ประโยชน์ #กรมการแพทย์แผนไทย

  • การพัฒนานักบริหาร 4.0 เพื่อขับเคลื่อนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสู่การใช้ประโยชน์ (Smart Young Talent Officer : SYTO) วันที่ 27 – 28 กันยายน 2562 จ.ชลบุรี #กรมการแพทย์แผนไทย