การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒…

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กันยายน ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมเพชรนภา ชั้น ๓ โรงแรมเอเชียชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี