โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)…

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี