การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ …

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

ณ โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา