โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพอำเภอสตึก…

โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพอำเภอสตึก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

ที่ ห้องประชุม เพ ลา เพลิน รีสอร์ท อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์