โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง….

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมศิวารอยัล อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง