โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. 2562-2565)…

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. 2562-2565)

และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564

ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562

ณ โรงแรมลองบีช อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี