การจัดทำแผนสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3…

การจัดทำแผนสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2562