โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารแผนที่ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสวนสราญรมย์…

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารแผนที่ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ กิจกรรมที่ ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมโนโวเทลชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ จังหวัดชุมพร