การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พ.ศ.2560-2564 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2563-2564

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พ.ศ.2560-2564 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2563-2564 โดยมีการฝึกปฏิบัติเพื่อการทบทวนทิศทาง ตำแหน่ง และศักยภาพโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 5 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2562
โดย Dr. Phisan Noonkliang
Dr. Abel Choy (Singhapore Institue of Manangement : SIM)