การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนวิสาหกิจการยางแ ห่งประเทศไทย ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนวิสาหกิจการยางแ ห่งประเทศไทย ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ ชั้น 6 อาคาร 1 การยางแห่งประเทศไทย