การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการบริหารงานจังหวัดบูรณาการตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561-2562) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการบริหารงานจังหวัดบูรณาการตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561-2562) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ที่ คำแสด ริเวอร์แคว์ รีสอร์ท กาญจนบุรี