การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการ
ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562
ที่ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร