การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์กลุ่มวัยของกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์กลุ่มวัยของกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 25-25 กรกฎาคม 2562
ที่ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ