การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดแผนปฏิบัติการ (Action plan) แผนบูรณาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ พ.ศ. 2564-2569

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดแผนปฏิบัติการ (Action plan) แผนบูรณาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ พ.ศ. 2564-2569 ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานที่ : โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ