การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2561-2565

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2561-2565

  • และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  • ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ สตูล อ.ละงู จ.สตูล