โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ. 2561….จ.นราธิวาส

  • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ. 2561
  • การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563
  • ในระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2561
  • ณโรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่. จังหวัดสงขลา.