การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนางานวิชาการกรมอนามัย

Ep : 1

Ep : 2

Ep : 3

Ep : 4

Ep : 5

การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนางานวิชาการกรมอยามัย (KM) รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2

Ep : 1
Ep : 2

Ep : 3
Ep : 4