ประชุทเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ … ระยะที่ 2

Posted on Posted in กิจกรรมวันนี้
  • ประชุทเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ ระยะที่ 2 การจัดทำกลยุทธ์ และมาตรการ
  • ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2560
  • ณ โรงพยาบาลสุรินทร์