หมวดหมู่ การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่

  1. หลักการและแนวคิดขององค์การสมัยใหม่
  2. แนวทางการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
  3. Checklist พิชิตธุรกิจยั่งยืน : เครื่องมือการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน
  4. องค์กรแห่งนวัตกรรม : อยู่ไม่ไกล ไปให้ถึง
  5. การวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทข้ามชาติ (Strategy Planning in Multinational Corporations)