หมวดหมู่ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. ร่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 2. แผนกลยุทธ์สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

 3. กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ความหมายของวิทยาศาสตร์

 4. วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร?  โดย สวทช.

 5. ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาวิทยาศาสตร์  โดย สวทช.

 6. STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑

 7. แผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๖)

 8. กรอบนโยบาย การพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔

 9. พระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดย สวทช.

 10. พระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย สาระวิทย์

 11. แผนยุทธศาสตร์วิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔)

เมนู