หมวดหมู่ความรู้ด้านระบบคุณภาพ

 1. TQA (หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี  2559 – 2560)

 2.       TQA (หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561 – 2562)
 3.       มาตรฐานฮาลาลท่องเที่ยวไทย
 4. GMP

 5. HA Advance

 6. ISO 14001

 7. ISO 9001

 8. TQA 2016

 9. ISO 9001-2015 ไทย

 10. ISO 9001-2015 English

 11. ISO 18001 ไทย