บทความรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บางสิ่งเล็กๆ สะท้อนไหวในใจกลางสังคม

กฤษฎา บุญราช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                ด้วยการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำแภอ (พชอ.) หากจะให้นับเป็นรูปเป็นร่าง สิ่งที่ขาดไม่ได้คือสัดส่วนในการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ต่างๆ และข้อต่อที่เกี่ยวโยงสร้างสมดุลให้กับระบบดังกล่าวว คงหนีไม่พ้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ทำงานภาคประชาชน โดยตรงอย่างกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีส่วนร่วมแก้ปัญหาระบบสุขภาพชุมชน จวบจนเป็นรูปธรรมยั่งยืนได้อย่างทุกวันนี้

                ท่านกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย ท่านเองเป็นผู้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือของ พชอ. ได้ย้อนความหลังความเชื่อมโยงในความร่วมมือกันของ ๓ ภาคส่วนมหาดไทย สาธารณสุข และภาคประชาชน ให้ฟังด้วยรอยยิ้มว่า

                จุดเริ่มต้นต้องย้อนไปตอนผมทำงานเป็นผู้ว่าราชการในหลายจังหวัด มีหลายครั้งที่ฝ่ายปกครองอย่างเราต้องลงไปช่วยเรื่องการดูแลสุขภาพประชาชนในเรื่องที่ทางสาธารณะไม่สามารถเข้าไปถึงได้ในบางเหตุการณ์ จึงทำให้ผมเห็นและรเข้าใจว่าเรื่องสุขภาพประชาชนไม่ใช่เรื่องของแค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งอันที่จริงแล้วปรัชญาของฝ่ายปกครองที่มีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕ ก็ย้ำชัดว่า  ข้าราชการมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข

                 แล้วการเป็นโรคภัยไข้เจ็บถือเป็นทุกข์อย่างหนึ่ง และการที่เราได้ช่วยกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาดูแลประชาชน วางมาตรการทางสังคม ไม่ให้ประชาชนไปเสี่ยงต่อการเป็นโรคภัยก็เหมือนกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขอยู่ดี อันนี้จึงเป็นที่มาที่ผมเห็นด้วยและคอยช่วยสนับสนุนให้ฝ่ายปกครองเข้ามาร่วม แล้วเวลานั้นในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทย ก็ได้ร่วมกันทำมาตรการป้องกันเชิงสุขภาพอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่

                 แน่นอนว่าในนั้นตัวเลขชี้วัดความสำเร็จคงยังไม่เกิด แต่ด้วยความเชื่อที่ว่าการร่วมกันสร้างวัคซีนทางสังคมเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในการดูแลเรื่องสุขภาพ สิ่งนี้ต่างหากเป็นตัวชี้วัดระยะยาวในความสำเร็จ ท่านกฤษฏาเมื่อเล็งเห็นสิ่งนั้นจึงวางแผนงาน หารูปแบบที่เหมาะสมในการทำงานร่วมกันในรูปแบบ พชอ. เสมือนท่านเองเป็นกุนซื่อคนสำคัญ เรียกได้ว่าสนับสนุนจนเกิดเป็นพื้นที่นำร่อง ๑๕ พื้นที่ โดยเพียงมุ่งหวังว่าสิ่งเล็กๆ ที่เกิดขึ้นนี้ จะช่วยให้วิถีชีวิตและสุขภาวะของประชาชนดีขึ้น

                 คือเรื่องที่เรากำลังร่วมกันทำอยู่ ต้องใช้ความพยายามกันเยอะมากนะ ต้องอาศัยความหนักแน่นและการทำงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำอยู่ฝ่ายเดียวมันจะสำเร็จยาก ต้องมีหลายๆ ฝ่ายมาช่วยกัน ต้องมีการประชุมหารือกันจึงเกิดเป็นแนวคิดการตั้งคณะกรรมการร่วมระดับอำเภอ เพื่อพูดคุยปรับแก้ปัญหาให้ตรงจุดในแต่ละพื้นที่ จนปัจจุบันกลายเป็นร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

                 ด้วยแนวคิดตั้งต้นที่ถือเอาคุณภาพชีวิตและสุขภาพประชาชนเป็นที่ตั้งเช่นนี้เอง ทำให้ตัวเลขพื้นที่การทำงานจากเดิมที่มีเพียงหลักสิบกลายเป็นตัวเลข ๘๗๘ อำเภอ ทั่วประเทศ และกระจายประเด็นในการขับเคลื่อน พชอ.ไปในอีกหลายปัญหา อาทิ ผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุ หรือแม้แต่ด้านอาหารการกิน เชื่อมโยงกันไปอย่างไร้ข้อจำกัดเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข ดังที่ท่านกฤษฏาได้คาดหวังถึงอนาคต

                 โรคภัยไข้เจ็บ บางครั้งมันไม่ได้เกิดมาจากเชื้อโรคโดยตรง มันเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ มันเกิดจากสังคม ก็ต้องให้คนที่ดูแลพฤติกรรมมนุษย์ คนที่ดูแลสังคม เข้ามามีส่วนร่วมมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน

หากมีความเชื่อและลงมือทำด้วยความมุ่งมั่น มักได้ดอกผลที่ดีเสมอ นั้นคือความเชื่อโดยตลอดของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย

(English)