หน้าแรก

ฮาร์วาดเอเชีย ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการ และด้านยุทธศาสตร์ในระดับแนวหน้าของประเทศ

CHANGE | GROWTH | FUTURE


วีดีทัศน์ ยุทธศาสตร์ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 20 ปี

  • ยุทธศาสตร์ ศอ.บต. 20ปี โดย ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง

บทความรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

            ด้วยการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำแภอ (พชอ.) หากจะให้นับเป็นรูปเป็นร่าง สิ่งที่ขาดไม่ได้คือสัดส่วนในการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ต่างๆ และข้อต่อที่เกี่ยวโยงสร้างสมดุลให้กับระบบดังกล่าวว คงหนีไม่พ้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ทำงานภาคประชาชน โดยตรงอย่างกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีส่วนร่วมแก้ปัญหาระบบสุขภาพชุมชน จวบจนเป็นรูปธรรมยั่งยืนได้อย่างทุกวันนี้....(อ่านต่อ)

          The work of the Board of Quality of Life Development (AMF) will be taken into account. What is indispensable is the proportion of people in the area, and connectors that are balanced to the system. I cannot escape the government officials at work. The Ministry of Interior is another organization that is involved in solving community health problems. It is a sustainable way of life today....(Read)


 

โครงการ “การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนนุการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา” ภายใต้นโยนบาย ฯพนฯ กฤษฎา บุญราช รมต.กระทรวงเกษตรฯ


 

ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง ประธานบริษัท นำเสนอ"เกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ" ต่อสภาปฎิรูปประเทศ


  •  ดร.พิสัณห์  นุ่นเกลี้ยง นำเสนอเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ ต่อสภาปฎิรูปประเทศ สภาฯมีมติรับรอง 147 เสียงต่อ 2 เสียงขั้นตอนต่อไปนำเสนอ คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา ต่อไป ครับ ขอให้ผ่านไปด้วยดีเพื่อชาติของเราครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมให้ข้อมูล และสนับสนุนครับ

การสัมนาสานพลังเครือข่าย ศพก.แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไกสู่การปฏิรูปภาคการเกษตร

  • การสัมนาสานพลังเครือข่าย ศพก.แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไกสู่การปฏิรูปภาคการเกษตร
  • ระหว่างวันที่ 15 -17 กันยายน 2561
  • ณ โรงแรมแอมบาสชาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

นวัฒกรรมการบริหาร


 

กิจกรรมฮาร์วาดเอเชียล่าสุด


บทความ
ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง

ความรู้
บทความ
ข้อคิดสาระชีวิต
Slider

ความร่วมมือทางวิชาการประจำปี 2560-2561

"โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี"

ระหว่าง ดิจิทัลเอเชีย กับ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1


Slider

 

กิจกรรมฮาร์วาดเอเชียทั้งหมด

โครงการการพัฒนานักบริหาร 4.0 หลักสูตร Smart Young Talent Officer : SYTO

โครงการพัฒนานักบริหาร 4.0 เพื่อขับเคลื่อนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสู่การใช้ประโยชน์

หลักสูตร Smart Young Talent Officer : SYTO

ระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2562

ที่ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

หัวข้อ 1. การเรียนรู้การปรับเปลี่ยนความคิด และการเป็นผู้นำจากความสำเร็จระดับประเทศ และระดับโลก

          2. การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเสริมสร้างภาวะผู้นำเพื่อความเป็นเลิศ และการเปลี่ยนแปลง

วิทยากร 1. ดร. พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง

              2. ว่าที่ ร.อ. จิตร์ ศิรธรานนท์

              3. ดร.มะลิวัลย์ บุษบง

การพัฒนานักบริหาร 4.0 เพื่อขับเคลื่อนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสู่การใช้ประโยชน์ การพัฒนานักบริหาร 4.0 เพื่อขับเคลื่อนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสู่การใช้ประโยชน์ #กรมการแพทย์แผนไทย

  • การพัฒนานักบริหาร 4.0 เพื่อขับเคลื่อนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสู่การใช้ประโยชน์ (Smart Young Talent Officer : SYTO) วันที่ 27 – 28 กันยายน 2562 จ.ชลบุรี #กรมการแพทย์แผนไทย

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒…

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กันยายน ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมเพชรนภา ชั้น ๓ โรงแรมเอเชียชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)…

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Page: 1 / 26 (104 posts)
12326หน้าถัดไป »