หน้าแรก

ฮาร์วาดเอเชีย ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการ และด้านยุทธศาสตร์ในระดับแนวหน้าของประเทศ

CHANGE | GROWTH | FUTURE


วีดีทัศน์ ยุทธศาสตร์ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 20 ปี

  • ยุทธศาสตร์ ศอ.บต. 20ปี โดย ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง

บทความรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

            ด้วยการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำแภอ (พชอ.) หากจะให้นับเป็นรูปเป็นร่าง สิ่งที่ขาดไม่ได้คือสัดส่วนในการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ต่างๆ และข้อต่อที่เกี่ยวโยงสร้างสมดุลให้กับระบบดังกล่าวว คงหนีไม่พ้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ทำงานภาคประชาชน โดยตรงอย่างกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีส่วนร่วมแก้ปัญหาระบบสุขภาพชุมชน จวบจนเป็นรูปธรรมยั่งยืนได้อย่างทุกวันนี้....(อ่านต่อ)

          The work of the Board of Quality of Life Development (AMF) will be taken into account. What is indispensable is the proportion of people in the area, and connectors that are balanced to the system. I cannot escape the government officials at work. The Ministry of Interior is another organization that is involved in solving community health problems. It is a sustainable way of life today....(Read)


 

ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง ประธานบริษัท นำเสนอ"เกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ" ต่อสภาปฎิรูปประเทศ


  •  ดร.พิสัณห์  นุ่นเกลี้ยง นำเสนอเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ ต่อสภาปฎิรูปประเทศ สภาฯมีมติรับรอง 147 เสียงต่อ 2 เสียงขั้นตอนต่อไปนำเสนอ คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา ต่อไป ครับ ขอให้ผ่านไปด้วยดีเพื่อชาติของเราครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมให้ข้อมูล และสนับสนุนครับ

การสัมนาสานพลังเครือข่าย ศพก.แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไกสู่การปฏิรูปภาคการเกษตร

  • การสัมนาสานพลังเครือข่าย ศพก.แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไกสู่การปฏิรูปภาคการเกษตร
  • ระหว่างวันที่ 15 -17 กันยายน 2561
  • ณ โรงแรมแอมบาสชาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

Live Video

การสัมนาสานพลังเครือข่าย ศพก.แปลงใหญ่

สูงวัยไทยแลนด์ อยู่อย่างไรในยุค ๔ ๐

นวัฒกรรมการบริหาร


 

กิจกรรมฮาร์วาดเอเชียล่าสุด


บทความ
ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง

ความรู้
บทความ
ข้อคิดสาระชีวิต
Slider

ความร่วมมือทางวิชาการประจำปี 2560-2561

"โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี"

ระหว่าง ดิจิทัลเอเชีย กับ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1


Slider

 

กิจกรรมฮาร์วาดเอเชียทั้งหมด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพจังหวัดขอนแก่น…

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสาธารณสุข​ (หลักสูตร “ภาวะผู้นำ ธรรมาภิบาล และการจัดการกลยุทธิ์….)

ยโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสาธารณสุข​ “นวัตกรรมการจัดการกลยุทธสู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ​ 4.0” ที่ ประสานสุขวิลล่าบีช​ รีสอร์ท​ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

หลักสูตร “ภาวะผู้นำ ธรรมาภิบาล และการจัดการกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พ.ศ.2560-2564 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2563-2564

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พ.ศ.2560-2564 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2563-2564 โดยมีการฝึกปฏิบัติเพื่อการทบทวนทิศทาง ตำแหน่ง และศักยภาพโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 5 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2562
โดย Dr. Phisan Noonkliang
Dr. Abel Choy (Singhapore Institue of Manangement : SIM)

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนวิสาหกิจการยางแ ห่งประเทศไทย ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนวิสาหกิจการยางแ ห่งประเทศไทย ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ ชั้น 6 อาคาร 1 การยางแห่งประเทศไทย

Page: 1 / 24 (94 posts)
12324หน้าถัดไป »