ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง ประธานบริษัท นำเสนอ”เกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ” ต่อสภาปฎิรูปประเทศ

Posted on Posted in กิจกรรมวันนี้


 •  ดร.พิสัณห์  นุ่นเกลี้ยง นำเสนอเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ ต่อสภาปฎิรูปประเทศ สภาฯมีมติรับรอง 147 เสียงต่อ 2 เสียงขั้นตอนต่อไปนำเสนอ คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา ต่อไป ครับ ขอให้ผ่านไปด้วยดีเพื่อชาติของเราครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมให้ข้อมูล และสนับสนุนครับ

การประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ ศอ.บต. 20 ปี

Posted on Posted in กิจกรรมวันนี้
 • การประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ ศอ.บต. 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ครั้งที่ 1/2560
 • วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30-17.00 น.
 • ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 ศอ.บต.

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 – 2564

Posted on Posted in กิจกรรมวันนี้

 

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 – 2564
 • ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2560
 • ณ. โรงแรมอัมพวาน่านอน แอนด์ สปา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
 • โดย : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรฝ่ายนโยบายและแผน

Posted on Posted in กิจกรรมวันนี้
 • การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรฝ่ายนโยบายและแผน
 • ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2560
 • ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

Posted on Posted in กิจกรรมวันนี้
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
 • กลุ่มเป้าหมาย : หัวหน้า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
 • ผู้เข้าอบรมจำนวน : 64 คน
 • ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560
 • ณ ห้องประชุมพีรดา รีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

การประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างยุทธศาสตร์ ศอ.บต. 20 ปี

Posted on Posted in กิจกรรมวันนี้
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างยุทธศาสตร์ ศอ.บต. 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
 • ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2560
 • จัดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.)
 • ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา