หน้าแรก

ฮาร์วาดเอเชีย ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการ และด้านยุทธศาสตร์ในระดับแนวหน้าของประเทศ

CHANGE | GROWTH | FUTURE


กิจกรรมฮาร์วาดเอเชียล่าสุด


 


 

กิจกรรมฮาร์วาดเอเชียทั้งหมด

การประชุมและสรุปการจัดทำร่างยุทธศาสตร์บูรณาการ การพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้

  • การประชุมและสรุปการจัดทำร่างยุทธศาสตร์บูรณาการ การพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้  (พ.ศ. 2561 – 2565)
  • ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09- 16.30 น ณ ห้องประชุมอุทัย สูดสุข ชั้น 5 อาคาร 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การจัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด จังหวัดชัยนาท

  • การจัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด จังหวัดชัยนาท

  • ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ การพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตลอดจนการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรของจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่ เพื่อขขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในลักษณะ One Plan

การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำร่างยุทธศาสตร์ บูรณาการพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำร่างยุทธศาสตร์ บูรณาการพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้ (พ. ศ. 2561 – 2564 ) ครั้งที่ 2

  • ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างยุทธศาสตร์บูรณาการพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างยุทธศาสตร์บูรณาการพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้(พ.ศ.2561-2565)
  • ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561
  • ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ
Page: 1 / 22 (88 posts)
12322หน้าถัดไป »
เมนู